Wie zijn wij?

FC Extra is de school voor Volwasseneneducatie van het Friesland College. Het Friesland College heeft de opdracht gekregen vanuit alle Friese gemeenten om samen met ketenpartners laaggeletterden in Friesland te helpen om hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en computer te verbeteren door het aanbieden van formele en non-formele educatietrajecten.

In een samenleving waarin mensen zich steeds meer zelf moeten redden, is het belangrijk dat mensen hun basisvaardigheden voldoende beheersen. Met basisvaardigheden bedoelen we taal-, reken- en digitale vaardigheden. Voor 2,5 miljoen Nederlanders is dat een probleem, zij beheersen deze vaardigheden in onvoldoende mate.

Onze aanpak kenmerkt zich door:
 
Maatwerk
Ons educatieaanbod is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van iedere deelnemer. Hierbij houden we rekening met het startniveau, de motivatie en de leercapaciteiten van de deelnemer. Ook kijken we naar eerder genoten onderwijs, de thuissituatie en individuele factoren. Op basis daarvan maken we voor iedere deelnemer een persoonlijk trajectplan.

Praktijkgestuurd
De praktijk is leidend bij het vormgeven van onze educatie. Dat betekent dat we werken met vragen uit de praktijk van de deelnemer, die, door zelf aan de slag te gaan, ontdekt wat hij of zij nog moet leren en wat hiervoor nodig is. Waar mogelijk kan een deelnemer educatie volgen in de eigen werkomgeving.

Resultaatgericht
Wij vinden het belangrijk dat de resultaten van onze deelnemers inzichtelijk zijn. De leerdoelen van een deelnemer worden in een persoonlijk en haalbaar trajectplan vastgelegd. De deelnemer wordt uitgedaagd om zelf de regie te nemen over zijn of haar educatietraject. Met deze lerende houding kan de deelnemer ook leren om regie te pakken in andere situaties. Formele educatietrajecten werken naar een examen of certificering toe.
Bij non-formele educatietrajecten wordt de voortgang van de sociale inclusie van de deelnemer gemonitord. Daarnaast gebruiken we de toetsenbank van Stichting Lezen en Schrijven.

Dichtbij en laagdrempelig
Ons educatieaanbod is evenwichtig verspreid over Friesland. Hierdoor kunnen we ons aanbod afstemmen op de behoefte, cultuur en wensen van de deelnemers in de regio. We werken samen met lokale organisaties, die de demografische samenstelling van hun werkgebied kennen. Deze kennis helpt om te bepalen welk educatieaanbod aansluit of de vraag. Bovendien kunnen we op deze manier de aanpak van laaggeletterdheid afstemmen op het lokale gemeentelijke beleid.

Doelgroep specifiek
Onze doelgroepen onderscheiden zich op een algemeen niveau in NT1 (65%) en NT2 (35%) deelnemers. Een specifieker onderscheid wordt gemaakt naar de groepen jongeren, ouderen, analfabeten, werkenden, beschermd werkenden, niet-werkenden, inwoners met een migratieachtergrond en laagopgeleiden. Daarnaast ontwikkelen wij educatietrajecten voor doven- en slechthorenden en deelnemers met dyslexie of dyscalculie.
Hiermee kunnen we ons aanbod optimaal aansluiten op de specifieke vraag van de deelnemer.

Integraal
Om laaggeletterdheid effectief aan te pakken is een ketenaanpak essentieel. Wij werken actief samen met onder meer werkgevers, uitkeringsinstanties, onderwijs, welzijn, vrijwilligersorganisaties en bibliotheken. De koppeling tussen deze domeinen is zo belangrijk, omdat laaggeletterdheid vaak niet op zichzelf staat.